(21 September 2021) The Commission on Population and Development (POPCOM) continued its advocacy of promoting and enhancing interactions among Filipino parents and their teenagers in this year’s observance of National Family Week.

On September 21, POPCOM hosted a virtual parent-teen talk webinar via Zoom, where an interactive program provided appropriate information and skills to parents, as well as gave tips on enabling their adolescent children to reach their full potential. It also encouraged mothers and fathers to engage in open discussions, especially about topics on sex and sexuality, which are seen to help prevent incidences of pregnancy among the youth. 

The webinar may be viewed via POPCOM’s official YouTube channel: https://youtu.be/lZ9jrJCjYas.

Regarding the virtual webinar, Undersecretary Juan Antonio A. Perez III, MD, MPH commented that it served both as a catalyst and conduit of conversations among heads of families and their kids: “Parents, for one, were armed with valuable insights in sparking dialogues tackling subjects that might cause shame or embarrassment at the onset, while youngsters gained confidence in freely relating and opening up to their folks. ”

“This year’s National Family Week theme is embedded in POPCOM’s vision of a progressive nation founded on stable, comfortable and planned Filipino families, or ‘matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino,’” said POPCOM’s executive director. “With our online platforms, we find ways to still create meaningful connections between parents or guardians and their adolescent children, especially as we spend more time indoors because of the Covid-19 contagion.”

Better communications: In-line with the celebration’s subtheme, which is “Pamilya At Teknolohiya: Magkabalikat Na Mapagtagumpayan Ang Hamon Ng Pandemya (Families and Technology: Together Triumphant over the Travails of the Pandemic),” the POPCOM chief believes similar initiatives can increase the level of communications between generations, especially at this time that the entire country is dealing with a pandemic in its midst. 

“Now is the best chance for families to forge stronger ties as we are in the confines of our homes. By doing so, we eliminate barriers in intergenerational communication that can threaten our youth, such as early and unplanned pregnancies,” explained Perez. “With digital technology bridging distance and opening communication pathways unfamiliar to parents, such as online-based learning, web-based knowledge platforms will give parents another means to catch up technologically that can fortify family relations.”

As it is the agency’s task to assist them in every way possible, the POPCOM chief emphasized that exemplary families should be recognized, beyond the yearly celebrations.  He shared that the National Committee on the Filipino Family (NCFF), in which POPCOM has been a member since last year, will develop programs focusing on inspiring excellence within the basic units of Filipino society. 

Connected, strong families: Being undersecretary for population and development or POPDEV, Perez also pointed out that the thrust of this year’s National Family Week is in sync with the government’s Ambisyon 2040 goals of Filipinos enjoying “a strongly rooted, comfortable, and secure life,” where families are the foundation of a “high-trust society, with a strong sense of community.”

POPCOM is a lead agency, together with the Department of Social Welfare and Development as well as the NCFF, in the implementation of this year’s National Family Week from September 20 to 25, with Pasig City as host local government unit. Proclamation No. 60 issued in 1992 promulgates the declaration of the last week of September every year as “Family Week.”

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ika-29 na Pambansang Linggo ng Pamilya: Setyembre 20-25, 2021

POPCOM, gagamit ng ‘digital platforms’ para pagtibayin ang mga ugnayang pampamilya

(21 Setyember 2021) Mas pinalalawig ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad (POPCOM) ang adhikain nitong pagpapalaganap at pagpapabuti ng pakikipag-ugnayan ng mga nakakatandang Pilipino sa kanilang mga anak na nagdadalaga at nagbibinata.

Nitong Setyembre 21, ang POPCOM ay nagsagawa ng isang “virtual parent-teen talk webinar” gamit ang Zoom, kung saan ang isang “interactive program” ang nagbigay ng naaayon na kaalaman at kasanayan sa mga magulang, habang naglaan ito ng tulong sa kanilang mga anak na teenager upang maabot nila ang kanilang buong potensyal. Hinikayat din nito ang mga nanay at tatay na sumali sa malayang usapan, lalo na sa mga usapin ukol sa sex at sekswalidad, na nakikitang makakatulong upang bumaba ang mga bilang ng mga pagbubuntis sa hanay ng mga kabataan.

Maaaring mapanood ang webinar sa https://youtu.be/lZ9jrJCjYas. 

Ayon kay Ikalawang Kalihim (Undersecretary) Juan Antonio A. Perez III, MD, MPH, “ang virtual webinar ay naging isang tagapag-simula at ‘padaluyan’ ng pag-uusap sa mga puno ng pamilya at kanilang mga anak. Ang mga magulang ay nagkaroon ng mga mahahalangang pananaw sa pagsisimula ng pakikipag-usap sa mga paksang maaaring magdulot ng kahiyaan sa umpisa, habang ang mga kabataan ay nagkakaroon ng kumpiyansa sa malayang pagkukuwento sa kanilang mga nakatatanda.”

“Ang tema ng Pambansang Linggo ng Pamilya ay halos kaugnay sa mithiin ng POPCOM na isang progresibong bansa na nakabase sa isang matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino,” sabi ng executive director ng POPCOM. “Sa aming mga ‘online platforms,’ naisasakatuparan natin ang mga paraan upang magkaroon pa rin ng mga makabuluhang koneksyon sa hanay ng mga magulang o tagapag-alaga at kanilang mga binatilyo at dalagita, lalo na ngayon na naglalagi tayo sa loob ng tahanan dahil sa Covid-19.”

Mas mabuting komunikasyon. Katulad ng “subtheme” ng selebrasyon na “Pamilya at Teknolohiya: Magkabalikat Mapagtagumpayan ang Hamon ng Pandemya,” ang pinuno ng POPCOM ay naniniwala na ito ay maaaring makatulong na mai-angat ang antas ng komunikasyon sa loob ng pamilya, lalo na sa panahong ito na ang buong bansa ay humaharap sa pandemya.

“Binibigyang diin pa din natin, na ngayon ang pinakamainam na pagkakataon para sa mga pamilya na palakasin pa ang kanilang mga ugnayan habang nasa kani-kanilang mga pamamahay. Sa ganitong paraan, inaalis natin ang mga pagkakataong maaaring maglapit sa ating mga kabataan sa maaga at ‘di planadong pagbubuntis,” paliwanag ni Perez. “Dahil mas umiigting sa kasalukuyan ang ‘digital technology’ at ang pagdami ng mga kaalaman at karunungan sa Internet, mayroon tayong malawak at madaliang mapagkukunan na makakapagpatibay ng relasyon ng ating mga angkan.”

Dahil tungkulin ng ahensya na tulungan ang bawat isa sa kanila sa bawat paraan, binigyang diin ng hepe ng POPCOM na ang mga huwarang pamilya ay marapat na parangalan di lamang sa loob ng taunang selebrasyon. Ibinahagi niya na ang National Committee on the Filipino Family (NCFF), kung saan kabahagi ang POPCOM simula noong 2020, ay maglilinang ng mga programa na nakatuon sa pagpukaw ng kagalingan sa mga pamilya na nagsisilbing pundasyon ng lipunang Pilipino.

Mga pamilyang konektado, matatag. Bilang undersecretary ng populasyon at pagpapaunlad o POPDEV, tinukoy din ni Perez na ang layon ng Pambansang Linggo ng Pamilya 2021 ay kapareho ng “Ambisyon 2040” ng pamahalaan, kung saan nais na mabigyan ang mga Pilipino ng “matatag, maginhawa” na buhay, kung saan ang mga pamilya ay pundasyon ng isang “lipunang may mataas na antas ng pagtitiwala, at may malakas na diwang pang-komunidad.”

Isa ang POPCOM sa mga tagapagsulong na ahensya, kasama ang Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan (Department of Social Welfare and Development) at ng NCFF, sa pagsasagawa ng ika-29 na Pambansang Linggo ng Pamilya mula Setyembre 20 hanggang 25, kasama ang Lungsod ng Pasig bilang punong-abala na yunit ng pamahalaang lokal. Ang Proclamation No. 60 na inilathala noong 1992 ang siyang nagtalaga ng huling linggo ng Setyembre bilang “Linggo ng Pamilya.”

Share